XTeer Gear Oil-5 80W90

XTeer Gear Oil-5 80W90 là chất lỏng truyền dẫn thủ công tiên tiến nhất được thiết kế cho những chiếc xe cao cấp với công nghệ mới nhất. Nó phù hợp và được thiết kế để cung cấp bảo vệ tuyệt vời chống lại sự cố độ nhớt. Khuyến cáo đặc biệt khi nhà sản xuất chỉ định dầu truyền GL-5 có độ nhớt SAE 80W90.